Benevolents

    Pylypiuk Peter P.

    Eugene S. Dudka

    Andrianov Alexander S.

    Chernuhi Victor G.

    Turaco Andrew A.

    Cybulski Vladimir

    Dubrava Valeriy

    Tararay Vasily

    Muravchuk Nicholas I.

    Ponikarchuk Anatoly Myronovych

    Sergei Golikov

    Merchenko Oleg

    Bogdan Łukasik

    Vladimir Hnatiuk

    Valentyna Zdryliuk

    Ivan Kobak

    Volodymyr Kryvinskii

    Larisa Barabash

    

 

    Kalkov Ruslan S.

    Makarchuk Yaroslav S.